ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 63
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง โรงเรียนหนงตูมวิทยา
24 ก.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563
โรงเรียนหนงตูมวิทยา
16 ก.ค. 63 พิธีไหวครู 63
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ขุดข้าราชการครู โรงเรียนหนงตูมวิทยา
16 ก.ค. 63 เลือกตั้งสภานักเรียน 63
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนหนงตูมวิทยา
03 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 63
โรงเรียนหนงตูมวิทยา
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนหนงตูมวิทยา