ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 พ.ย. 63 ส่งบันทึกหลังสอน 1/2563 และวินัยในชั้นเรียน
18 พ.ย. 63 ถึง 20 พ.ย. 63 จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
16 พ.ย. 63 หัวหน้ากลุ่มสาระแจ้งรายชื่อวิชาที่จะสอนในภาคเรียนที่ 2/2563
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/2563
09 พ.ย. 63 ถึง 10 พ.ย. 63 สอบปลายภาค 1/2563
09 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 กรอกคะแนนปลายภาคในระบบ SGS พร้อมส่งเอกสารบันทึกเวลาเรียนและการเรียน
02 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 ส่งข้อสอบอัดสำเนา-เตรียมข้อสอบใส่ซอง ส่งงานวัดผล
26 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 ส่งข้อสอบต้นฉบับเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
22 ต.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
22 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบที่งานวัดผล
19 ต.ค. 63 ถึง 21 ต.ค. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
25 ก.ย. 63 ถึง 09 ต.ค. 63 กรอกคะแนนในระบบ SGS พร้อมส่งเอกสารบันทึกเวลาเรียน และผลการเรียน
14 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63 กรอกคะแนนกลางภาคในระบบ SGS พร้อมส่งเอกสารบันทึกเวลาเรียน และผลการเรียน
14 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63 นิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 2
09 ก.ย. 63 ถึง 13 ก.ย. 63 กำหนดคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ในระบบ SGS
07 ก.ย. 63 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
04 ก.ย. 63 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
01 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สอบกลางภาค (ครูดำเนินการจัดสอบเอง)
24 ส.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ที่งานวัดผล
17 ส.ค. 63 ถึง 18 ส.ค. 63 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 63 หยุดวันแม่แห่งชาติ
03 ส.ค. 63 ถึง 07 ส.ค. 63 ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ที่งานวัดผล
03 ส.ค. 63 ถึง 07 ส.ค. 63 นักเรียนที่ติด 0 ร มส. ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
03 ส.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 นักเรียนที่ติด 0 ร มส. ดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
29 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 นิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 1
27 ก.ค. 63 ถึง 28 ก.ค. 63 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
24 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 63
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง โรงเรียนหนงตูมวิทยา
24 ก.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563
โรงเรียนหนงตูมวิทยา
16 ก.ค. 63 พิธีไหวครู 63
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ขุดข้าราชการครู โรงเรียนหนงตูมวิทยา
16 ก.ค. 63 เลือกตั้งสภานักเรียน 63
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนหนงตูมวิทยา
13 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 63 นักเรียนที่ติด 0 ร มส. ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
13 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 นักเรียนที่ติด 0 ร มส. ดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
06 ก.ค. 63 ถึง 07 ก.ค. 63 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
03 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 63
โรงเรียนหนงตูมวิทยา
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนหนงตูมวิทยา
30 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563