ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม TFE (Team For Education) (อ่าน 86) 08 ก.ย. 63
อบรม TFE (Team For Education) (อ่าน 94) 08 ก.ย. 63
สพม.38 นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี พัสดุประจำปีการงบประมาณ 2563 (อ่าน 88) 08 ก.ย. 63
คณะผู้บริหาร สพม.38 ศึกษาดูงาน สพม.9 (อ่าน 95) 08 ก.ย. 63
ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (อ่าน 157) 24 ส.ค. 63
เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุนการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม บ้านซีเวีย (อ่าน 115) 24 ส.ค. 63
เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET 63 โดยใช้นวัตกรรม NTW - Model (อ่าน 128) 24 ส.ค. 63
กิจกรรมกนึ่งตำรวจ หนึ่งโรงเรียน (อ่าน 120) 24 ส.ค. 63
กิจกรรมเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน 93) 24 ส.ค. 63
จิตอาสา อำเภอกงไกรลาศ ร่วมรณรงค์ป้องกันการระบาดไข้เลือดออก เนื่องในวันแม่งแห่งชาติ (อ่าน 99) 24 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 (อ่าน 89) 24 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนนีพันปีหลวง (อ่าน 126) 13 ส.ค. 63
เปิดโรงเรียน เปิดรถ (อ่าน 100) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 121) 13 ส.ค. 63
ติดตามผลโครงการ TFE (อ่าน 99) 13 ส.ค. 63
อบรม ว.21 (อ่าน 97) 13 ส.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563 (อ่าน 119) 26 ก.ค. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห (อ่าน 111) 26 ก.ค. 63
PLC (อ่าน 112) 26 ก.ค. 63
การเลือกตั้งสภานักเรียน 63 (อ่าน 101) 26 ก.ค. 63
พิธีไหวครู 63 (อ่าน 109) 26 ก.ค. 63
ศึกษาดูงาน TFE ณ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา (อ่าน 71) 26 ก.ค. 63
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 63 (อ่าน 83) 26 ก.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 76) 26 ก.ค. 63
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา โควิด19 ภายในโรงเรียน (อ่าน 60) 26 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง 1/2563 (อ่าน 60) 26 ก.ค. 63
อบรม TFE (Team For Education) (อ่าน 80) 26 ก.ค. 63
ทำสัญญาจ้าง Mr John Enero Dulog Teacher Jay ครูต่างชาติมาทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน (อ่าน 165) 11 มิ.ย. 63
ประมูลร้านค้าโรงเรียนหนองตูมวิทยา (อ่าน 137) 10 มิ.ย. 63
ประชุมสี่ฝ่ายก่อนเปิดภาคเรียน1/2563 (อ่าน 127) 10 มิ.ย. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (อ่าน 146) 10 มิ.ย. 63
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 95) 10 มิ.ย. 63
โรงเรียนหนองตูมวิทยารับการตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 สพม.38 (อ่าน 109) 10 มิ.ย. 63
ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 167) 22 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 158) 23 เม.ย. 63
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการครูเกศรินทร์ พยอม (อ่าน 166) 10 มี.ค. 63
กิจกรรมปัจฉิมนิมเทศ (อ่าน 193) 23 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 197) 17 ก.พ. 63
โครงการสร้างความเข้าใจการสำรวจและการผลิตปิโตเลียม (อ่าน 166) 17 ก.พ. 63
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการครั้งที่ 17 ณ คณะรัฐศาสนตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 201) 17 ก.พ. 63