ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเข็มเพชร ชาติพิมาย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงประมาณ

นางนันทิรัตน์ พวงเงิน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสรรเสริญ วงษ์ปัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป