ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิลาวัณย์ นุ้ยเงิน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจินตนา มั่นคง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1