กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิลาวัณย์ นุ้ยเงิน
ครูชำนาญการ

นางสาวจินตนา มั่นคง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1