กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวประทุมพร สร้อยชื่อ
ครูชำนาญการ

นางสาวอัยลดา เงินขาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2