กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวประทุมพร สร้อยชื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัยลดา เงินขาว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2