ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสรรเสริญ วงษ์ปัน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางกัญปณต จันทร์ธีระกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางเกศรินทร์ พยอม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสายธาร รอดบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวราตรี ทองอ่อน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2