กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสรรเสริญ วงษ์ปัน
ครูชำนาญการ

นางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางกัญปณต จันทร์ธีระกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2