กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกัญจนพร ดวงมะโน
ครู

นางสาวพรนิภา สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2