กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกัญจนพร ดวงมะโน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรนิภา สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2