กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพิกุลทอง อยู่ป้อม
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ เจียมสัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอาทิตย์ อาจกล้า
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1