ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ เจียมสัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2