กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ เจียมสัน
ครูผู้ช่วย