กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเข็มเพชร ชาติพิมาย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฉัตราพร ธรรมสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1