กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเข็มเพชร ชาติพิมาย
ครูชำนาญการ

นางสาวฉัตราพร ธรรมสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1