กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนันทิรัตน์ พวงเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวราตรี ทองอ่น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2