ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวราตรี ทองอ่อน
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางกัญปณต จันทร์ธีระกุล
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวเมธาวี รุ่งสถาพร
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางประทุมพร สร้อยชื่อ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวจินตนา มั่นคง
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวสายธาร รอดบุญ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ