ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางนันทิรัตน์ พวงเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวกัญจนพร ดวงมะโน
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางวิลาวัณย์ นุ้ยเงิน
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล