ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายเข็มเพชร ชาติพิมาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวบุญลือ โชติมน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอัยลดา เงินขาว
หัวหน้าแผนงบประมาณและการเงิน

นางเกศรินทร์ พยอม
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวฉัตราพร ธรรมสิทธิ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวพรนิภา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ