ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเนตรดาว ภู่ระหงษ์
ครูธุระการ

นายวีรศักดิ์ แป้นสุขเย็น
พนักงานขับรถ