กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุญลือ โชติมน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเมธาวี รุ่งสถาพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1