กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสา่วบุญลือ โชติมน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเมะาวี รุ่งสถาพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1