ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน เพียรชัย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสนธิ์ ต้นประสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมคิด วรปัญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ อินสอน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายลำไพ อินหาดกรวด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจรินทร์ ไม้กร่าง
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนก เทียมแสน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขาณุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเสริญ วงษ์ปัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ชื่อ-นามสกุล : นางวิลาวัณย์ นุ้ยเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนข้าราชการครู